UBND Huyện đầm hà họp kế hoạch nâng cấp đô thị Thị trấn Đầm Hà đến năm 2020


UBND huyện Đầm Hà đã tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo kế hoạch nâng cấp đô thị Thị trấn Đầm Hà đến năm 2020. Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.


Tại cuộc họp Phòng Kinh tế - Hạ tầng đã thông qua Kế hoạch phát triển đô thị thị trấn Đầm Hà đến năm 2020 với các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như: đánh giá hiện trạng các chỉ tiêu, tiêu chí trong xây dựng thị trấn Đầm Hà đạt chuẩn đô thị loại IV, theo đó hiện nay thị trấn Đầm Hà đã đạt 1/6 chỉ tiêu, 36/49 tiêu chí và còn 13 tiêu chí chưa đạt. Để hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí còn thiếu trong kế hoạch cũng đã xác định rõ việc cần triển khai thực hiện các chương trình, dự án đầu tư trọng điểm giai đoạn 2016-2020  để đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng đô thị, đảm bảo lộ trình phát triển đô thị đã xác định, từ đó sẽ tăng điểm của các tiêu chí chưa đạt. Trong kế hoạch nêu rõ các công trình, dự án đã được đầu tư thực hiện để nâng cấp thị trấn Đầm Hà từ năm 2016 đến nay, cũng như các dự án, công trình, hạ tầng khu dân cư sẽ được triển khai thực hiện từ năm 2019 đến 2020. Để xây dựng thị trấn Đầm Hà đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2020 trong kế hoạch phát triển đô thị thị trấn cũng đã nêu ra các giải pháp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện.

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện kết luận cuộc họp
Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn của huyện và thị trấn Đầm Hà cần rà soát, đánh giá lại các chỉ tiêu, tiêu chí còn thiếu để có bổ sung hợp lý và có giải pháp triển khai thực hiện cụ thể; giao việc thực hiện một số chỉ tiêu, tiêu chí cho các cơ quan chuyên môn của huyện và thị trấn Đầm Hà phụ trách thực hiện. Phòng Kinh tế - Hạ tầng cần xây dựng kế hoạch chi tiết từ nay đến năm 2020 sẽ tập trung làm cụ thể những công việc gì để hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu còn thiếu; một số tiêu chí sẽ đưa vào xã hội hóa, một số công trình, kiến trúc của thị trấn Đầm Hà sẽ do tư nhân đầu tư; thị trấn Đầm Hà cần vào cuộc để xây dựng các tuyến phố văn minh. Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện và thị trấn Đầm Hà nhanh chóng bổ sung và hoàn chỉnh kế hoạch nâng cấp đô thị thị trấn Đầm Hà đến năm 2020 để UBND huyện trình cấp trên xem xét thông qua.

Nguồn: quangninh.gov.vn

Labels: