Nhìn lại 10 kết quả nổi bật của Huyện Đầm Hà năm 2017

Dưới đây là tổng hợp lại 10 sự kiện nổi bật mà huyện đầm hà đã đạt được trong năm 2017


Nguồn: Youtube

Labels: