Hợp nhất UBKT Huyện ủy với Thanh tra huyện Đầm Hà

Ngày 11-4, Huyện ủy Đầm Hà công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc hợp nhất Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy với Thanh tra huyện. Cơ quan hợp nhất có tên gọi là Cơ quan Kiểm tra-Thanh tra huyện Đầm Hà.
Về tổ chức bộ máy, lãnh đạo cơ quan hợp nhất có một thủ trưởng, hai phó thủ trưởng. Thủ trưởng cơ quan là ủy viên Ban Thường vụ, chủ nhiệm UBKT Huyện ủy đồng thời là chánh Thanh tra huyện.


Về biên chế, trước mắt cơ quan sẽ sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiện có.
Quảng Ninh là địa phương đi đầu trong việc thu gọn các đầu mối, hợp nhất một số cơ quan đảng-chính quyền. Đây là một trong những giải pháp mạnh mẽ nhằm đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng cũng như tinh giản bộ máy, biên chế, từng bước hoàn thiện hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Labels: